Formål

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor.

Indhold

Derudover vil kurset også indeholde et kort indlæg om revisors problemer ved medvirken til opstilling af budget, erklæring eller mangel på samme mv.

Der vil være tid til praktiske eksempler og gensidig erfaringsudveksling på kurset. Kursusmaterialet er en omfattende samling af lovgivning, vedtægter, revisionsplan, revisornævnssager og domstolsafgørelser, som er rar at have i reolen, hver gang man reviderer en andelsbolig- eller ejerforening.

Udover god revisorskik, så kræver revisorloven også at du i din opgaveløsning udviser den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader. På dette kursus arbejder vi med hvordan forskellige værktøjer og mentale teknikker fra personlig planlægning og effektivitet kan være en vej til at øge din bevidsthed omkring dine arbejdsvaner så du og dit team når mere uden nødvendigvis at skulle ”løbe hurtigere”.

Vi arbejder med udgangspunkt i din praksis og undervisningen er en kombination af korte inspirationsoplæg, dialog og vidensdeling samt afprøvning af forskellige værktøjer, du kan tage direkte med hjem og gøre bruge af i din hverdag.

Kursusbeskrivelse

Ud over at være faglig kompetent, så kræver dit arbejde som revisor at du både kan arbejde fordybet og koncentreret på den ene side, og på den anden side fleksibelt og åbent i mødet med det som måtte komme. Om det så er kunder som ringer, kollegaerne der kommer forbi, eller din mail der koger over med opgaver.

Ved at sætte fokus på hvordan du arbejder både med de rigtige ting og på de rigtige måder, kan du øge din personlige effektivitet og styrke oplevelsen af mening og retning i dit arbejde. Derudover styrker en effektiv og produktiv arbejdsgang også bundlinjen og skaber trivsel på din arbejdsplads.

På kurset får du bl.a.:

Alle får udleveret bogen ”Kung Fu på arbejdspladsen” som indeholder inspiration, teori, metoder og øvelser som bruges på kurset om emnerne:

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,75 time

Corona slutopgørelser – for revisorer og bogholdere. Senest 8/12-2020 skal der indsendes slutopgørelser for alle kompensationspakkerne. Men hvordan opgøres de konkret?

Dette kursus fokuserer på slutopgørelserne som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det er relevant for ordningen for kompensation for faste omkostninger, ordningen for kompensation for selvstændige og freelancere og ordningen for løn til hjemsendte medarbejdere.

Vi går relativt meget i detaljer med opgørelserne, og laver regneeksempler på hvordan opgørelserne skal se ud. Dertil kommer at vi bruger en del tid på at diskutere detaljerne i opgørelserne, herunder drøfter af skønsposter og forhold der ikke uden videre kan afgøres.

Kursus indhold

Forudsætninger
Kendskab til hjælpepakker, regnskab og revision


Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 timer

Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision.

Du lærer at foretage praktisk revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor, endvidere fokuserer vi på nødvendig dokumentation til kvalitetssikring af opgaven. Hovedvægten er på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder, udligninger og elimineringer samt konsolidering. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Kurset sætter fokus på:

Planlægning af koncernrevision
- Planlægningsnotat
- Koncernvæsentlighed
- Betydelige komponenter (datterselskaber)

Udførelse af koncernrevision
- Kontakt til komponentrevisor
- Opnåelse af revisionsbevis
- Fejl, korrektioner, topposteringer

Rapportering om koncernrevision
- Revisionspåtegning
- Revisionsprotokol og management letter

Koncernregnskabspligt
- Pligt til at udarbejde koncernregnskab
- Principper for koncernregnskab

Særlige regnskabsmæssige problemstillinger
- Omregningen af udenlandske virksomheder
- Elimineringer og udligninger
- Kapitalandele m. negativ kapitalværdi

Køb af virksomheder
- Købesumsallokering
- Koncernregnskab
- Goodwill i koncernregnskab
- Omstrukturerings hensættelse
- Betinget købsvederlagGodkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,75 timer

Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.

De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.

Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Mål

Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Kursusindhold:

Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen.

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i kategorien Regnskab.

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling.

Kurset er et heldagskursus, hvor årets samlede nye skatteregler gennemgås, så både medarbejdere og chefer er godt rustede til den forestående regnskabssæson.

Kurset har til formål at give deltagerne en update på de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet.

Indhold
Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i aktuelt stof og er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne.

Når kurset er gennemført, har du styr på:

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og komme ind på andre aktuelle emner, der måtte interessere deltagerne.

Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 timer

Forstå ændringerne i ferieloven, overgangsordningen og de regnskabsmæssige konsekvenser.

Ny ferielov indfører samtidighedsferie i Danmark. En overgangsordning i

2019/2020 sikrer indførelse af de nye regler. Men både lovgivningen og overgangsordningen medfører regnskabsmæssige konsekvenser for 2019, 2020 og 2021og frem.'

Kurset gør at du kan rådgive dine kunder om ferieloven fremadrettet, og sikre dine kunder om overgangsbestemmelserne.

Kursusindhold:

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i kategorien Regnskab.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross