Formål

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor.

Indhold

Derudover vil kurset også indeholde et kort indlæg om revisors problemer ved medvirken til opstilling af budget, erklæring eller mangel på samme mv.

Der vil være tid til praktiske eksempler og gensidig erfaringsudveksling på kurset. Kursusmaterialet er en omfattende samling af lovgivning, vedtægter, revisionsplan, revisornævnssager og domstolsafgørelser, som er rar at have i reolen, hver gang man reviderer en andelsbolig- eller ejerforening.

I detaljer og med praktiske eksempler

Dette kursus tager med bl.a. afsæt i erfaringer fra kvalitetskontroller og sager i Revisornævnet udgangspunkt i revisors planlægning og risikovurdering. På grundlag af risikovurderingen vil kurset tage afsæt i særligt områder med mange iboende risici, f.eks. afledt af forøget udøvelse af skøn i forbindelse med værdiansættelsen af en regnskabspost.

Typiske områder, der er forøget fokus på, omfatter immaterielle aktiver, igangværende arbejder for fremmed regning og udskudte skatteaktiver. Herudover vil der være gennemgang af omsætningsrevision samt revision af kapitalandele, særligt andele i virksomheder der er undtaget fra revisionspligt eller som revideres/gennemgås af komponentrevisor.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Udover god revisorskik, så kræver revisorloven også at du i din opgaveløsning udviser den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader. På dette kursus arbejder vi med hvordan forskellige værktøjer og mentale teknikker fra personlig planlægning og effektivitet kan være en vej til at øge din bevidsthed omkring dine arbejdsvaner så du og dit team når mere uden nødvendigvis at skulle ”løbe hurtigere”.

Vi arbejder med udgangspunkt i din praksis og undervisningen er en kombination af korte inspirationsoplæg, dialog og vidensdeling samt afprøvning af forskellige værktøjer, du kan tage direkte med hjem og gøre bruge af i din hverdag.

Kursusbeskrivelse

Ud over at være faglig kompetent, så kræver dit arbejde som revisor at du både kan arbejde fordybet og koncentreret på den ene side, og på den anden side fleksibelt og åbent i mødet med det som måtte komme. Om det så er kunder som ringer, kollegaerne der kommer forbi, eller din mail der koger over med opgaver.

Ved at sætte fokus på hvordan du arbejder både med de rigtige ting og på de rigtige måder, kan du øge din personlige effektivitet og styrke oplevelsen af mening og retning i dit arbejde. Derudover styrker en effektiv og produktiv arbejdsgang også bundlinjen og skaber trivsel på din arbejdsplads.

På kurset får du bl.a.:

Alle får udleveret bogen ”Kung Fu på arbejdspladsen” som indeholder inspiration, teori, metoder og øvelser som bruges på kurset om emnerne:

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,75 time

Bliv klædt på til at gennemføre en optimal planlægning af din erklæringsopgave, der tager højde for såvel erklæringstypen som risikovurderingen.

Herudover vil kurset give dig en grundig gennemgang af fyldestgørende arbejdsdokumentation, baseret på den perfekte planlægning. Igennem kurset vil du samtidig kunne effektivisere dine arbejdsgange og øge indtjeningen på dine opgaver, igennem målrettet indsats.

Kursusbeskrivelse

Med afsæt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne ser vi på hverdagens problemstillinger.

Herunder:

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

fx projekter, tilskudsregnskaber, aktieombytning mv.

Når revisor skal afgive erklæring særlige regnskaber, opstår tvivlen. Hvornår skal erklæringen ”vendes om”, hvornår skal SOR-standarderne overholdes, hvornår skal der ske udtalelse om ledelsesberetning, hvornår skal man udtale sig om ledelsesansvar mv.?

På dette kursus gennemgår vi forskellige erklæringstyper på ”alternative” opgørelser, som fx likvidationsregnskaber, aktieombytning, apport-indskud, regnskaber hvor der indgår tilskud som kræver at standarder om offentlig revision følges, fusion, spaltning osv. Vi kigger på erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser for de enkelte erklæringer, samt hvis revisionsstandarder der er relevante for erklæringerne.

Kurset indeholder mange forskellige erklæringer, og derfor tillader tiden ikke en dybdegående gennemgang af hver enkelt erklærings-type, og dét arbejder der ligger forud for, men et godt overblik. Der lægges vægt på en dialogbaseret undervisning, så man undgår en teoretisk gennemgang af områder, men at denne bliver mere praktisk anlagt.

Mål

Efter kurset har du overblik over typiske problemområder ved udførelse af revision.

Kursus indhold

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Programpunkter på heldagskursus om aktuel moms og andre afgifter:

 1. Gennemgang af lovændringer, væsentlige ændringer af praksis mv.
 2. Fast ejendom - brush up med seneste udvikling i praksis, herunder:
  1. KPC-dommen
  2. Udtagningsmoms ved ændret hensigt
 3. Overdragelse af virksomhed – gennemgang af udvalgte cases
 4. Gennemgang af relevante enkeltafgørelser
 5. Handel med udlandet:
  1. Brexit
  2. Opsamling på ændringer i øvrige lande som følge af Covid-19
  3. Udvalgte problemstillinger
 6. Energiafgifter
  1. Overblik
  2. Styresignal giver mulighed for at undlade måling
  3. Øvrige ændringer

Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 time

Dette kursus omfatter

Kurset omfatter gennemgang af det arbejde som revisor typisk bistår med i sådanne sager, herunder afgivelse af erklæringer, dokumentkrav samt skattemæssig rådgivning.

Kurset vil omfatte eksempelgennemgang

Per Kristensen har mere end 25 års undervisningserfaring og yder support til mere end 200 revisions- og bogføringsvirksomheder, udvikler værktøjer til revisors daglige arbejde, er medlem af Revisorrådet og Revisorrådets eksamensudvalg, er udpeget eksaminator/censor ved Revisoreksamen og er medlem af Revisornævnet. Underviser er endvidere formand for FDR Foreningen Danske Revisorer.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision.

Du lærer at foretage praktisk revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor, endvidere fokuserer vi på nødvendig dokumentation til kvalitetssikring af opgaven. Hovedvægten er på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder, udligninger og elimineringer samt konsolidering. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Kurset sætter fokus på:

Planlægning af koncernrevision
- Planlægningsnotat
- Koncernvæsentlighed
- Betydelige komponenter (datterselskaber)

Udførelse af koncernrevision
- Kontakt til komponentrevisor
- Opnåelse af revisionsbevis
- Fejl, korrektioner, topposteringer

Rapportering om koncernrevision
- Revisionspåtegning
- Revisionsprotokol og management letter

Koncernregnskabspligt
- Pligt til at udarbejde koncernregnskab
- Principper for koncernregnskab

Særlige regnskabsmæssige problemstillinger
- Omregningen af udenlandske virksomheder
- Elimineringer og udligninger
- Kapitalandele m. negativ kapitalværdi

Køb af virksomheder
- Købesumsallokering
- Koncernregnskab
- Goodwill i koncernregnskab
- Omstrukturerings hensættelse
- Betinget købsvederlagGodkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,75 timer

Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.

De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.

Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Mål

Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Kursusindhold:

Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen.

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i kategorien Regnskab.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross