Persondata i Skat & Råd

Persondatapolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan Skat & Råd ApS behandler persondata om kunder og andre parter, som Skat & Råd håndterer persondata omkring som led i sagsbehandling eller til opfyldelse af andre formål.

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Dataansvarlig

Skat & Råd ApS er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger:
Navn: Skat & Råd ApS
Adresse: Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød
CVR nr.: 10102421
E-mail: mg@skat-raad.dk

Behandling af personoplysninger

Skat & Råd ApS indkalder og gemmer de personoplysninger som er nødvendige for at kunne løse en opgave, som du har bedt os om at hjælpe dig med.

Grunden til at vi indkalder og gemmer dine personoplysninger er for at varetage dine interesser i forbindelse med en konkret sag. De persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en forpligtelse, som påhviler os i henhold til lovgivning, herunder f.eks.
med henblik på overholdelse af hvidvasklovgivningen, hvor vi ifølge loven skal indhente identitetsoplysninger og oplysninger, der sikre at vi ved hvem vores kunder er.

Almindelige persondata:

Almindelige persondata kan f.eks. være oplysninger om dit navn, adresse samt yderligere kontaktoplysninger, oplysninger om dine økonomiske forhold, familiemæssige forhold mv. Karakteren af de indhentede oplysninger afhænger af opgavens karakter.

CPR-numre:

I en række sammenhænge er vi nødt til at indhente dit cpr nr. f.eks. ved tinglysning, selskabsstiftelser og øvrige selskabsændringer. Oplysning om cpr. nr. skal gemmes og på forlangende vises til hvidvaskmyndighederne.

Følsomme oplysninger:

Da sker, at vi i forbindelse med sager fx om gældssanering og ansøgninger og dispensation har brug for at få oplysninger om dine økonomiske og helbredsmæssige oplysninger og i forbindelse med ansvarssager får vi af og til indblik i strafferetlige sager, som du har selv har oplyst.Vi indhenter aldrig straffeattest, medmindre det er påkrævet af myndighederne. Det vil kræve dit samtykke at indhente straffeattest.

Følsomme oplysninger behandles med særlig fortrolighed. Vores igangværende sager befinder sig i et aflåst kontor. I arbejdstiden sørger vores bemandede reception for, at der ikke er nogen uvedkommende personer, der får adgang til sagsmapper og PC. Bortset fra sager, hvor det er nødvendigt og hvor du selv har afgivet følsomme oplysninger, indsamler og gemmer vi ikke personfølsomme oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med en sag kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til andre. Det kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til domstole, offentlige myndigheder, bank, forsikringsselskab, advokater eller revisorer. Baggrunden herfor er, at vi er forpligtede til at
videregive dine personoplysninger, eller fordi det er nødvendigt for at kunne varetage dine interesser i sagen.

Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis der er grund til det og du ved sagens opstart har ønsket at vi skal varetage din sag. Det kan være på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede til det i medfør af gældende lovgivning, eller det er nødvendigt med henblik på at fastlægge eller forsvare din retsstilling.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis grundlaget for vores sagsbehandling hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores tidligere behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi eventuelt deler dem med.

Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Hvis vi behandler urigtige personoplysninger om dig, har du ret til at få rettet oplysningerne. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende persondata.
Vi sletter oplysninger indhentet til brug for hvidvasklovens regler 5 år efter at du ikke længere er kunde i Skat & Råd.

Persondata, indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller opgaver, vil blive opbevaret minimum 6 år efter sagens afslutning pga. skattemyndighedernes mulighed for at genoptage en sag.

Visse stamoplysninger gemmes dog i længere tid hvis vi kan komme i strid med hvidvasklovgivningen hvis vi sletter dem. Det vil fx være i forbindelse med selskabsstiftelser, hvor vi skal i henhold til hvidvaskloven skal opbevare oplysninger om Id på stifteren.

Ret til begrænsning

Du har i særlige tilfælde ret til at få opbevaring af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at Skattemyndighederne har op til 6 år til at
forhøje dig i sager, hvor vi har assisteret dig.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil i så fald begrænse opbevaringen efter dit ønske medmindre det strider mod lovgivningen.

Datagennemsigtighed

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis du beder om det.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk

Cookies

Med venlig hilsen
Mads Grønnegaard
direktør

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross