I detaljer og med praktiske eksempler

Dette kursus tager med bl.a. afsæt i erfaringer fra kvalitetskontroller og sager i Revisornævnet udgangspunkt i revisors planlægning og risikovurdering. På grundlag af risikovurderingen vil kurset tage afsæt i særligt områder med mange iboende risici, f.eks. afledt af forøget udøvelse af skøn i forbindelse med værdiansættelsen af en regnskabspost.

Typiske områder, der er forøget fokus på, omfatter immaterielle aktiver, igangværende arbejder for fremmed regning og udskudte skatteaktiver. Herudover vil der være gennemgang af omsætningsrevision samt revision af kapitalandele, særligt andele i virksomheder der er undtaget fra revisionspligt eller som revideres/gennemgås af komponentrevisor.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Dette kursus omfatter

Kurset omfatter gennemgang af det arbejde som revisor typisk bistår med i sådanne sager, herunder afgivelse af erklæringer, dokumentkrav samt skattemæssig rådgivning.

Kurset vil omfatte eksempelgennemgang

Per Kristensen har mere end 25 års undervisningserfaring og yder support til mere end 200 revisions- og bogføringsvirksomheder, udvikler værktøjer til revisors daglige arbejde, er medlem af Revisorrådet og Revisorrådets eksamensudvalg, er udpeget eksaminator/censor ved Revisoreksamen og er medlem af Revisornævnet. Underviser er endvidere formand for FDR Foreningen Danske Revisorer.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross